Regulamin Konkursu „Zostań twarzą magazynu Monster High”

(dalej również: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem Konkursu „Monster High” (dalej również: „Konkurs”) jest Egmont Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029, tel. +48 22 838 41 00, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037991 (odpis KRS stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia), NIP 5260207752, o kapitale zakładowym 8.761.580,00 zł (dalej również: „Organizator”).

 

 • Fundatorami nagród w Konkursie oraz przyrzekającymi nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego są:
  Egmont Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037991, NIP 526-020-7752, REGON 012073857, kapitał zakładowy 8 761 580 PLN oraz  Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222011, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 000 zł., nr REGON 015873848, nr NIP PL1132521989;
 • Konkurs prowadzony jest na łamach magazynu Monster High nr 6/16.
 • Regulamin ustala zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
 • Organizator zapewnia techniczne przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Fundatora.
 • Regulamin jest dostępny na stronie www.egmont.pl i www.magazynmonsterhigh.pl

§ 2

CELE KONKURSU

Celem Konkursu organizowanego w ramach promocji marki MONSTER HIGH jest wyłonienie najciekawszego hobby . Wyboru dokona komisja konkursowa wskazana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”).

 

§ 3

CZAS TRWANIA KONKURSU

 • Konkurs trwa od dnia 4.10.2016 r. do dnia 6.11.2016 r. (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).
 • Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Okresu Trwania Konkursu z ważnych powodów, w szczególności natury biznesowej, technicznej lub ekonomicznej. Przedłużenie Okresu Trwania Konkursu zostanie podane do wiadomości Uczestników na Podstronie.

 

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 6-11 lat, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu których zgłoszenia do Konkursu dokonuje upoważniony przedstawiciel ustawowy. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z treścią Regulaminu Konkursu i zaakceptowały go bez zmian.
  1.  wykonają pracę konkursową o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu (dalej również: Praca Konkursowa), na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, umieszczą na stronie www.magazynmonsterhigh.pl.
   (dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora/ Fundatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin to jest małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.
 • Każdy Uczestnik może tylko 1 (jeden) raz wziąć udział w Konkursie.
 • Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in. osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgoda taka wymagana jest jako załącznik do pracy konkursowej.

  Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

 

§ 5

ZASADY KONKURSU

 • Konkurs polega na stworzeniu przez Uczestnika Pracy Konkursowej  - zadanie konkursowe brzmi:
  Weź udział w naszym konkursie i zostań twarzą okładki Monster High! Pokaż hobby, które Cię wyróżnia! W kilku zdaniach opisz dlaczego to Twoja pasja powinna przykuć naszą uwagę! W wykonanym przez Uczestnika filmie powinien być widoczny wizerunek Uczestnika.
 • Uczestnik  może udostępnić swoją pracę konkursową poprzez wgranie filmu na serwer z wykorzystaniem dedykowanego formularza na stronie internetowej lub podać w nim adres url do pliku opublikowanego na serwisie YouTube. Formularz dostępny jest na stronie www.magazynmonsterhigh.pl.
 • Uczestnik/opiekun prawny oświadcza, że posiada skuteczną wyrażoną w przewidzianej prawem formie zgodę Użytkownika oraz osób trzecich znajdujących się w Pracy Konkursowej na wykorzystanie ich wizerunku na Pracy Konkursowej, przez Organizatora/ Fundatora, jak również do publikacji wywiadu,  zdjęć  z sesji zdjęciowej będącej nagrodą główną w konkursie na łamach magazynu Monster High, jak również relacji z foto i video relacji z sesji oraz wizyty w siedzibie Wydawnictwa Egmont Polska, w szczególności na na potrzeby promocji magazynu i marki Monster High w internecie i mediach społecznościowych firmy Mattel (w tym profil Monster High portalu Facebook) oraz do komunikacji PR związanej z konkursem.
 • Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
 • Prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej muszą przysługiwać Uczestnikowi i nie mogą być przedmiotem zastawu oraz nie mogą być obciążone prawem osób trzecich. Ponadto prawa te nie mogą być także przenoszone na osoby trzecie do dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu.

 

§ 6

JURY KONKURSOWE

 • Prace Konkursowe ocenia Jury w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Jury Konkursowe”).
 • Jury Konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie w szczególności decyduje o przyznaniu nagród.

 

§ 7

ZWYCIĘZCY KONKURSU I OSOBY WYRÓŻNIONE

 • Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, którego Praca Konkursowa w ocenie Jury Konkursowego jest najciekawsza, najbardziej oryginalna i najbardziej pomysłowa oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu i jego tematykę (dalej również: „Zwycięzca Konkursu”).
 • W Konkursie wyłaniany jest 1 Zwycięzca Konkursu.
 • Osobami wyróżnionymi są Uczestnicy, których Praca Konkursowa zamieszczona w ramach Galerii Konkursowej w ocenie Jury Konkursowego jest na tyle ciekawa, oryginalna i pomysłowa, a także oddająca charakter Konkursu i jego tematykę, że zasługuje na wyróżnienie (dalej również: „Osoby Wyróżnione”).
 • Jury Konkursowe dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć całkowicie dowolne kryteria wyboru nagrodzonych Prac Konkursowych oparte na subiektywnych odczuciach. Kryterium, które szczególnie będzie brane pod uwagę jest oryginalność hobby oraz forma w jakiej hobby oraz uczestnik zaprezentują się na zgłoszonym filmiku.  

 

§ 8

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
  Nagroda główna obejmuje :sesję zdjęciową
  1. pokrycie przez Organizatora kosztu dojazdu Laureata i jego jednego Opiekuna z miejsca zamieszkania do studia fotograficznego i kosztu powrotu Laureata i jego jednego Opiekuna do miejsca zamieszkania oraz pokrycie kosztów wyżywienia Laureata i jego jednego Opiekuna, a w razie potrzeby także pokrycie koszu noclegu Laureata i jego jednego Opiekuna w Warszawie – do łącznej maksymalnej wartości 500 złotych,
  2. lalki Monster High oraz film Monster High na DVD
  3. płytę z wybranymi zdjęciami z sesji
 • Sesja zdjęciowa, wywiad i wizyta w siedzibie Egmont Polska będzie miała zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego, w Warszawie w terminie między 14-18 listopada. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany daty w przypadku nieprzewidzianych okoliczności z naszej strony lub ze strony zwycięzcy.
 • Nagrody / Wyróżnienia nie podlegają wymianie, zamianie, a prawo do Nagrody / Wyróżnienia  przysługujące Zwycięzcy Konkursu/Osobie Wyróżnionej nie jest zbywalne. Wykorzystanie Nagrody / Wyróżnienia może nastąpić jedynie przez Zwycięzcę Konkursu / Osobę Wyróżnioną.
  - miejsca 2-11 – osoby wyróżnione otrzymują pakiet nagród: lalka i film dvd Monster High o łącznej wartości 110 PLN.

 

§ 9

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu / Osoby Wyróżnione / Dodatkowo Nagrodzonych o przyznaniu Nagród / Wyróżnień poprzez wysłanie wiadomości na skrzynkę odbiorczą z informacją o wygranej w terminie 7 dni licząc od dnia wyłonienia Zwycięzców / Osób Wyróżnionych Konkursu (dalej również: „Informacja”). Opcjonalnie z Uczestnikami będziemy kontaktować się telefonicznie.
 • Podstawowym warunkiem otrzymania Nagród / Wyróżnień jest przesłanie przez Zwycięzców Konkursu / Osoby Wyróżnione na adres kontaktowy wskazany w Informacji następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny na terenie Polski, nr telefonu kontaktowego, na zasadach określonych w Informacji.
 • W przypadku, gdy Zwycięzcy Konkursu / Osoba Wyróżniona nie spełni w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia przesłania mu Informacji przez Organizatora, warunku wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu, jak również pozostałych warunków otrzymania Nagród / Wyróżnień, Organizator zastrzega sobie prawo ich przyznania kolejnej osobie, wyłonionej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Zwycięzcach Konkursu / Osobach Wyróżnionych w ramach Portalu na Podstronie na co Zwycięzca Konkursu / Osoba Wyróżniona wyraża niniejszym zgodę.
 • Publikacja danych Zwycięzców Konkursu / Osób Wyróżnionych przez Organizatora nastąpi na Podstronie najpóźniej w terminie do 13 listopada 2016 na stronie www.egmont.pl  (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
 • Nagrody / Wyróżnienia zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu / Osobom Wyróżnionym pocztą lub kurierem na adres zamieszkania wskazany przez Uczestnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu reklamacyjnego Konkursu określonego w § 10 niniejszego Regulaminu, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie przez Zwycięzcę Konkursu / Osobę Wyróżnioną.
 • Fundator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, że prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy Konkursowej nabywa Fundator z dniem wydania Nagrody – Zwycięzcy / Wyróżnienia – Osobie Wyróżnionej.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę publikację pracy konkursowej w Galerii prac konkursowych na stronie www.magazynmonsterhigh.pl
 • Organizator konkursu/Fundator zastrzega sobie prawo wybranych prac konkursowych w Galerii prac konkursowych na stronie www.magazynmonsterhigh.pl

 

§ 10

REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu (dalej również: „Reklamacje”).
 • Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 • Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w ciągu 14 dni licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu.
 • Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Egmont Polska Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa,  z dopiskiem – Konkurs Monster High. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacje rozpatruje Organizator.
 • Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.magazynmonsterhigh.pl i  www.egmont.pl.
 • Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub Fundatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Fundatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora/ Fundatora.
 • Uczestnik Konkursu wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).